Sunday, January 17, 2010

Hadith Nabi Mengenai Kaum Hawa

19 Hadis Nabi Mengenai Wanita.

1. Doa perempuan lebih makbul daripada lelaki keranasifatpenyayangnyayang lebih kuat daripada lelaki. Ketikaditanya kepadaRasulullah akan hal tersebut, jawab baginda, "Ibu lebihpenyayangdaripada bapa dan doa orang yang penyayang tidak akansia-sia"

2. Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalamrahimnya, makaberistighfarlah para malaikat untuknya.Allahmencatatkan baginyasetiap hari dengan 1,000 kebajikan dan menghapuskandarinya 1,000kejahatan.

3. Apabila seseorang perempuan mulai sakit hendakbersalin, maka Allahmencatatkan baginya pahala orang yang berjihad padajalan Allah.

4. Apabila seseorang perempuan melahirkan anak,keluarlah dia daridosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya.

5. Apabila telah lahir anak lalu disusui, maka bagiibu itu setiapsatu tegukan daripada susunya diberi satu kebajikan.

6. Apabila semalaman ibu tidak tidur dan memeliharaanaknya yangsakit, maka Allah memberinya pahala sepertimemerdekakan 70 hambadengan ikhlas untuk membela agama Allah.

7. Barangsiapa yang menggembirakan anak perempuannya,darjatnyaseumpama orang yang sentiasa menangis kerana takutkanAllah dan orangyang takutkan Allah, akan diharamkan api neraka keatas tubuhnya.

8. Barangsiapa membawa hadiah, (barang makanan daripasar ke rumahlalu diberikan kepada keluarganya, maka pahalanyaseperti bersedekah.Hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anaklelaki. Makabarangsiapa yang menyukakan anak perempuan seolah-olahdiamemerdekakan anak Nabi Ismail.

9. Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusanagama, makaAllah memasukkan dia ke dalam syurga lebih dahuludaripada suaminya(10,000 tahun).

10. Perempuan apabila sembahyang lima waktu, puasabulan Ramadhan,memelihara kehormatannya serta taat akan suaminya,masuklah dia daripintu syurga mana sahaja yang dikehendaki.

11. Wanita yang solehah (baik) itu lebih baik daripada1,000 lelakiyang soleh.

12. Aisyah berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah,siapakah yanglebih besar haknya terhadap wanita? Jawab Rasulullah,"Suaminya"."Siapa pula berhak terhadap lelaki?" Jawab Rasulullah,"Ibunya".

13. Apabila memanggil akan engkau dua orang ibubapamu,maka jawablahpanggilan ibumu dahulu.

14. Wanita yang taat akan suaminya, semua ikan-ikan dilaut,burung diudara, malaikat di langit, matahari dan bulan semuaberistighfarbaginya selama mana dia taat kepada suaminya sertamenjaga sembahyangdan puasanya.

15. Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akantertutuppintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu syurga.Masuklah darimana-mana pintu yang dia kehendaki dengan tidakdihisab.

16. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu.

17. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akantinggal bersama aku(Nabi s.a.w) di dalam syurga.

18. Barangsiapa mempunyai tiga anak perempuan atautiga saudaraperempuan atau dua anak perempuan atau dua saudaraperempuan lalu diabersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka danmendidik merekadengan penuh rasa takwa serta bertanggungjawab, makabaginya syurga.

19. Daripada Aisyah r.a. Barangsiapa yang diuji dengansesuatu daripadaanak-anak perempuan lalu dia berbuat baik kepada
mereka, maka merekaakan menjadi penghalang baginya daripada api neraka.

sumber : www.iluvislam.com

No comments:

Post a Comment